Now showing items 1-1 of 1

    • Na Li: Public History: A Critical Introduction 

      Bi, Yuanhui <Changchun Normal University, Changchun, China>; Yan, Yufang <Changchun Normal University, Changchun, China> (B. Yuanhui and Y. Yufang, recensione di, Na Li: Public History: A Critical Introduction, «Lifelong, Lifewide Learning», vol. 5, 2021, n. 1, 2022, pp. 59-61, 2022)